Reklamácia

Výmenný / reklamačný formulár

Vzorový formulár na Odstúpenie od zmluvy

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVÉHO OBCHODU

www.timona.sk

Tento reklamačný poriadok upravuje podmienky uplatnenia reklamácie medzi prevádzkovateľom internetového obchodu (predávajúcim) a objednávateľom (kupujúcim).

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľom (predávajúcim) internetového obchodu www.timona.sk je:

TIMECON s.r.o., Šuľany 6, 930 33  Horný Bar

IČO: 44 933 177

DIČ: 2022889143 

IČ DPH: SK2022889143 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddelenie Sro, vložka 24286/T 

IBAN: SK28 1100 0000 0026 2210 5746 

BIC (SWIFT kód): TATRSK BX 

email: monika@timona.sk

telefonický kontakt: 0903 706 330

Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.

Postup kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, sa riadi podľa § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Postup kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

Tento reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru, zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu na www.timona.sk, ako aj úpravu práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a kupujúci-spotrebiteľ.

Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie právo uplatnené kupujúcim počas záručnej lehoty plynúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby dodaného tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia tovaru, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku nesprávneho skladovania alebo manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu, či akéhokoľvek poškodenia kupujúcim alebo treťou osobou. Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

KONTROLA TOVARU PRI PREVZATÍ

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru dôkladne skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru skontrolovať obsah zásielky a spísať so zamestnancom pošty protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. V prípade, že k takejto situácii došlo, kupujúci bezodkladne kontaktuje predávajúceho. Ak zásielka vykazuje známky poškodenia alebo známky vniknutia do zásielky, je potrebné skontrolovať na pošte obsah zásielky a spísať protokol o zistených chybách. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu bez spísania protokolu o zistených chybách na pošte, predávajúci z tohto dôvodu neuzná prípadné neskoršie reklamácie.  Po prevzatí zásielky sú ďalšie reklamácie ohľadom poškodenia zásielky riešené na pošte. Kupujúci je povinný po prevzatí bezodkladne prekontrolovať obsah zásielky a prípadné nedostatky hlásiť predávajúcemu ihneď, najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky. Je nevyhnutné a dôležité zachovať zásielku v pôvodnom stave vrátane obalov a výplní.

POSTUP PRI VYBAVOVANÍ REKLAMÁCIE

Ak chce kupujúci uplatniť reklamáciu na zakúpený tovar, je potrebné vopred nás kontaktovať na e-mailovej adrese monika@timona.sk z dôvodu zaslania "Reklamačného formuláru".

Pri podaní  reklamácie musí byť zrejmé najmä: kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa), predmet reklamácie, čoho sa kupujúci domáha, komu je reklamácia adresovaná, účet kupujúceho na ktorý má byť vrátená cena reklamovaného tovaru, dátum podania reklamácie, podpis kupujúceho. Kupujúci je povinný v reklamačnom formuláre čo najvýstižnejšie popísať chybu, ktorá je dôvodom pre reklamáciu tovaru.

Reklamovaný tovar spolu s reklamačným formulárom a kópiou dokladu o kúpe tovaru zašlite prosím na adresu prevádzkovateľa internetového obchodu www.timona.sk.

Tovar, ktorý je predmetom reklamácie musí byť kompletný. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

Ak reklamácia neobsahuje vyššie uvedené náležitosti bude považovaná za neopodstatnenú.

Chyba tovaru a nároky vyplývajúce z chýb tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a tovar, ktorého kúpna cena bola úplne zaplatená.

Náklady na uplatnenie reklamácie a zaslanie reklamovaného tovaru predávajúcemu uhrádza kupujúci. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci  vydá kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad.

Celková suma za uznanú reklamáciu za tovar, ktorý bol vrátený predávajúcemu v súlade s týmto reklamačným poriadkom, bude prevedená na účet kupujúceho uvedeného v reklamácii a to do 14 dní odo dňa uznania reklamácie.

Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie kupujúcim. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje: pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do sídla predávajúceho; pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty predávajúceho. Plynutie lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, ak predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov Kupujúcim Ostatné právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim výslovne neupravené týmto reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi predávajúcim a kupujúcim, príslušnými ustanoveniami Obchodných podmienok internetového obchodu www.timona.sk a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 4.6.2021. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia. Akákoľvek zmena reklamačného poriadku je platná dňom jej zverejnenia na stránke internetového obchodu www.timona.sk.

Skip to content